نام شرکت بين المللي بازرسي سیزان برگرفته شده از نام قلعه های باستانی سيزان در نقاط مختلف ایران  از جمله همدان ،اصفهان و... مي باشد 
شرکت بین المللی بازرسی سیزان