شرکت بین المللی بازرسی سیزان
خدمات بیمه و ارزیابی ریسک

این بخش از شـرکت از سال 1384 با بهره مندی از تجربه چندین  ساله خودو  شرکت              آلمان در حال ارائه خدمات در سر فصل های ارزش گذاری مــاشین الات  ، بازرسی و تعیین میـزان خســارت بیمه و ... ميباشد              

K&P