شرکت بین المللی بازرسی سیزان
شرکت بین المللی بازرسی سیزان  در سال 1375 تاسیس و در زمینه بازرسی و تاییـد کالا به عنوان  بازرس از سـوی شرکتهاي
دولتی و خصوصی در تجارت بین المللی فعالیت می نماید

شرکت بین المللی بازرسی سیزان یکی از شرکت بازرسی ایرانی می باشد که در بخـش های مختلف بـازرسی ( قبل از حمل
بازرسی کنترل کالا در حین تولید ، بازرسی در مقصد و بازرسی اقلام صنعتی) فعالیت می نماید

در این راستای نیز موفق به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد ، سازمان بنادر کشتیرانی وعضویت درجامعه ممیـزی بازرسی 
اتاق بازرگانی ، انجمن بازرسی غیر مخرب ایران گردیده است

شرکت بین المللی بازرسی  سیزان که طی بیش 20 سال فعالیت با بهره گیری از پرسنل مـجرب وبا دانش روز بـازرسی درزمینه
بازرسی از نفت و مشتقات نفتی ، پتروشیمی ،کشاورزی ، غدایی و معدنی  در حال ارائه خدمـات بـازرسی به مشتریان داخلی
وخارجی می باشد ،از سال 1396 اقدام به تغییرمدیریت و جذب نیروی متخصص جوان و بهره مـندی از تجریبات مدیران سـابق
با  هـدف توسعه و رشد شرکت در بین شرکت های بازرسی ایرانی اهـداف را برای خـود تبیین نموده است