شرکت بین المللی بازرسی سیزان

:خدمات بازرسی قبل از حمل و نقل دریایی
شرکت بین المللی بازرسی سیزان با اخذ گواهینامه های بازرسی از سازمان ملی  استاندارد ایران و همچنین حضور در فهرست شرکت های مورد تائید بانک
مرکزی  اسلامی جمهوری ایران جهت بازرسی از کالا های وارداتی و صادراتی و با در اختیار داشتن شعب در تمامی مرزهای کشور و همچنین با حضور فعال در گمرکات
اصلی کشور بعنوان پیمانکار و بازوی اجرایی  سازمان ملی استاندارد  قادر به ارائه خدمات ذیل به مشتریان خود در مبادی ذکر میباشد.
 
  ( Pre Shipment Inspection – PSI ) :بازرسی قبل ازحمل
عبارت است از کلیۀ فعالیت های مربوط به تصدیق کیفیت ، کمیت و قیمت شامل نرخ ارز ، شرایط مالی و یا ارزش گمرکی و طبقه بندی کالایی که می باید به قلمرو
گمرک کشور خریدار صادر شود. به عبارتی دیگر بازرسی قبل از حمل فعالیتی است که یک سازمان بازرسی کننده مستقیماً توسط یک وارد کننده ( سازمان دولتی ، شرکت
یا سایر متقاضیان ) یا توسط کشور وارد کننده ، جهت کنترل مشخصات اختصاصی کالا به کار گمارده می شود. 
 
   (Certificate Of Inspection- COI) : گواهینامه بازرسی
مدرکی است که براساس آن شرکت های بازرسی ، انطباق کالای وارداتی را با استانداردها ، ضوابط یا مشخصات فنی مربوطه ، به موجب بررسی مستندات ، بازدید از
محموله  نمونه برداری و نتایج آزمون گواهی می نمایند.


: بازرسی قبل از حمل شامل
- tore Intervention- Storage & Stowage Inspections
-Damage Cargo Inspections- Transportable Moisture Determination
-Quality Control- Hatch Hose Testing
-Establishing Source of Water Ingress- Loss Control
-Quay/Weighbridge- Weight Control
-Calibration of weighing Equipment- Ullaging of ships tanks & quantity calculations
-Temperature Determination-Tallying & Stockpile Control
-Weighing Supervision- Hold Suitability for Nominated Cargo
-Supervision of Discharge/Loading- Tank Cleanliness Inspection
-Moisture Determination-Sampling & Quality Sample Preparation
-Control of Cargo Movement- Recording of Cargo Distribution
-Monitoring Cargo Handling- Size Determination
-Granulometry  Testing- Finished Product Inspection