شرکت بین المللی بازرسی سیزان
افزایش فعالیت بازرسی  به عنوان شرکت بازرسی ایرانی در بخش معدن ، نفت ، کشاورزی
جذب نیروهای متخصص و فنی  در زمینه بازرسی فنی صنعتی ، بازرسی های نوین و غیر مخرب
مطرح شدن  در بازرسی غیر مخرب
تاسیس آزمایشگاه معدنی
ارائه خدمات بازرسی فنی مطابق با استانداردهای بین المللی
ایجاد پشتوانه مهندسی در زمینه خدمات بازرسی فنی
توسعه خدمات بازرسی فنی در صنایع غیر انرژی