شرکت بین المللی بازرسی سیزان
ارزیابی کارخانجات تولیدی :
بازرسی کارخانه کامل شامل (CFA)  : 
بررسی  کامل کارخانه، تأیید و ارزیابی نکات کلیدی مانند مالکیت کارخانه، مدیریت کارخانه، اندازه کارخانه، قابلیت تولید کارخانه و وضعیت کار قانونی کارخانه.

این حسابرسی بسیار عمیق شامل موضوعاتی نظیر مدیریت، تولید، ماشین آلات، مواد، بسته بندی، کنترل کیفیت، تجهیزات آزمون، گواهینامه ها و همچنین یک جزء پایه اجتماعی پایه اجتماعی است.
با استفاده از این  سرویس  شما قادر خواهید بود یک ارزیابی واقعا جامع و عمیق از تامین کننده تعیین شایستگی  آن  به عنوان یک شریک تجاری داشته باشید .

  بازرسی پایه ای کارخانه شامل : (BFA )
بازرسی های کارخانه های اصلی بررسی، تایید و ارزیابی نکات کلیدی مانند مالکیت کارخانه، مدیریت کارخانه، اندازه کارخانه، توانایی تولید کارخانه و وضعیت کار قانونی کارخانه. BFA شبیه به CFA است، اما خدمات حسابرسی BFA شامل بازبینی و ارزیابی بخش های مواد ، بسته بندی و تست نیست  و شامل  جزء اجباری اجتماعی نیز نمی شود.
اگر بودجه شما برای حسابرسی کارخانه کامل (CFA) با قیمت بالاتر و جامع تر مجاز نباشد، از این سرویس حسابرسی تامین کننده کاهش یافته استفاده کنید.