قلعه باستاني سيزان
 
نام شرکت بين المللي بازرسي سیزان برگرفته شده از نام قلعه های باستانی سيزان در نقاط مختلف ایران  از جمله همدان واصفهان و... مي باشد .