شرکت بین المللی بازرسی  سیزان        که طی بیش 20 سال فعالیت با بهره گیری از پرسنل مجرب و  با دانش  روز  بازرسی درزمینه بازرسی ازنفت ومشتقات نفتی ، پتروشیمی ، کشاورزی ، غدایی و معدنی در حال ارائه خدمات بازرسی به مشتریان داخلی وخارجی می باشد.
(ISI)