آدرس دفتر مرکزي :تهران خیابان ولی عصر خیابان فاطمی ساختمان اداری 37 طبقه 9 واحد 27

 
۰۰۹۸۲۱86052173
۰۰۹۸۲۱86052491  
          
تلفن
:
www.seezan.com
www.seezan.ir
Email : info@seezan.com
             info@seezan.ir
         
واتساب:   0۰۹۸9056506342